• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت

مهندسی جوش Welding Engineering:

طبق طبقه‌بندی استانداردهای مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۰)جوشکاری جزء فرایندهای ویژه طبقه‌بندی شده‌است کهایننشان‌دهنده این است که برای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت این فرایند ویژه می‌باید پیش‌بینی‌های خاصی انجام داد. به این منظور پیش از عملیات جوشکاری تمام پارامترها دخیل در فرایند شامل مواد اولیه(آلیاژها)، دستگاه و تنظیمات آن، مواد مصرفی به صورت استاندارد در قالب WPS تهیه شده و پس از کسب تاییدیه آزمایشگاهی (PQR ) توسط جوشکار دارای گواهینامه (WQ ) اجرا گردد .