• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت
تست های غیر مخرب
1-آزمون ذرات مغناطیسی Magnetic particle testیکی از روش‌های آزمون‌های غیر مخرب برای تشخیص عیوب قطعات آهنی است. در این روش ذرات آهن بر روی ماده‌ای با خاصیت آهنربایی ریخته می‌شود و میدان مغناطیسی در آن القا می‌شود. در صورت وجود خراش و یا ترکی بر روی سطح و یا در نزدیکی سطح، در محل عیب قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود و یا میدان مغناطیسی در آن ناحیه دچار اعوجاج می‌گردد. این قطب‌های مغناطیسی باعث جذب ذرات آهن می‌شوند. در نتیجه وجود عیب را می‌توان از تجمع ذرات آهن تشخیص داد.
عموماً قبل از انجام آزمایش، خاصیت آهنربایی قطعات مورد آزمایش می‌بایستی زدوده شود. بطور کلی این روش اقتصادی بوده و انجام آن از آزمون فراصوت و آزمون مایعات نافذ آسان‌تر می‌باشد.

2-آزمون مایعات نافذ Liquid Penetration Test یکی از روش‌های آزمون‌های غیر مخرب است. در این روش سطح قطعه با مایعی رنگی قابل مشاهده و یا فلورسنت پوشیده می‌شود. پس از مدتی این مایع در درون شکاف‌ها و حفره‌های سطحی قطعه نفوذ می‌کند. پس از آن مایع از سطح جسم زدوده می‌شود و ماده ظاهر کتتده به روی سطح پاشیده می‌شود. اختلاف روشنایی مایع نافذ و ظاهر کننده باعث می‌شود که عیوب سطحی به راحتی مشاهده شوند.

3-آزمون رادیوگرافی Radiography Test یکی از روش‌های آزمون‌های غیر مخرب است. آزمون رادیوگرافی به استفاده از امواج گاما و ایکس، که قابلیت نفوذ در بسیاری از مواد را دارا می‌باشند، برای بررسی مواد و تشخیص عیوب محصولات گفته می‌شود. در این روش اشعه ایکس و یا رادیواکتیو به سمت قطعه هدایت می‌شود و پس از عبور از قطعه بر روی فیلم منعکس می‌شود. ضخامت و مشخصه‌های داخلی باعث می‌شوند نقاطی در فیلم تاریکتر و یا روشن‌تر دیده شوند.

4-روش تست التراسونیک Ultrasonic Examination امواج با فرکانس بالا 0.1-15 MHZ و گاهی تا 50MHZ به درون ماده فرستاده میشود . تکنیک کار معمولا بدین صورت است که با قرار دادن پراب بر روی قطعه کار امواج صوتی به درون آن فرستاده میشود که در صورت وجود عیب در داخل قطعه ( به علت تغییر امپدانس ) موجب انعکاس بخشی از کل امواج میشود. انعکاسات پالس فرستاده شده بر روی CRT نمایش داده میشود. در این روش که به روش A اسکن موسوم است اطلاعات دریافتی بصورت پالس میباشد که ازروی محل پالس روی صفحه نمایشگر و ارتفاع و شکل آن پالس میتوان به موقعیت، اندازه و ماهیت آن عیب پی برد.از این روش برای شناسایی عیوب داخلی مواد، همچنین تعیین ضخامت مواد استفاده می شود .
تست التراسونیک یک آزمایش غیر مخرب بوده که در صنایع بسیاری از جمله نفت ، گاز ، پتروشیمی ، هوا فضا، خودروسازی و ... دیگر بخشها استفاده میشود.