• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت

مدیریت دارایی ها

مدیریت یکپارچه دارائیهای فیزیکی یعنی فعالیت وکوشش های سامان یافته و هماهنگ شده که از طریق آن یک سازمان عملکرد و ریسک دارائیهای فیزیکی خود را در مدت طول عمرشان , در راستای برنامه استراتژیک سازماني بطور بهینه مدیریت مي نمايد . بطور خلاصه , منظور از مدیریت یکپارچه دارائیها ,بهینه سازي مدیریت دارائیها در راستای یک خروجی مطلوب و معقول ميباشد.

لایه های مختلفی که در یک سیستم مدیریت یکپارچه داراییها مورد استفاده واقع میشودبه ترتیب عبارتنداز:

 • -Planned Maintenance
 • Work Identification/Prioritization
 • Planning & Scheduling
 • Work Execution/review
 • Turnaround Management
 • Preventive Maintenance
 • CMMS/Metrics
 • -Business-Driven Reliability
 • Condition Based Maintenance
 • Craft Skills Enhancement
 • Equipment History
 • Asset Integrity
 • Asset Strategies/SRCM
 • Failure Analysis
 • -Organizational Excellence
 • Craft Flexibility
 • Maintenance/Operations Integration
 • External Benchmarking
 • OPM
 • -Engineered Reliability
 • Life Cycle Analysis
 • Vendor Reliability
 • RCM/RBI
 • RAM
 • Equipment Standardization
 • Operational Excellence
 • Strategic Asset Management


 • Hazard and Operability HAZOP
 • مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم:HAZOP يك روش كيفي براي شناسايي خطرات مرتبط با فرايند انسان و ماشين است. اساسا در مطالعه هزاپ تعريفي كلي از فرايند مورد نظر صورت گرفته و هر قسمت طراحي به صورت اصولي مورد سوال قرار مي گيرد. جهت انجام يك مطالعه مناسب هزاپ در فرآيند ناپيوسته دو روش تحت عنوان «قدم به قدم» و «خط به خط» ارائه گرديده است. در حقيقت اصول و قواعد كلي در هر دو فرآيند از يك دستورالعمل كلي پيروي مي كند، به گونه اي كه يك فرآيند پيوسته، از لحظه شروع راه اندازي تا از سرويس خارج شدن واحد به مشابه يك فرآيند ناپيوسته با مدت زمان واكنش زياد ميباشد.

HAZOP روشی است برای شناسایی کلیه انحرافات احتمالی از عملیات های مورد انتظار طراحی و کلیه خطراتی که ممکن است از این انحرافات ایجاد شود. در این روش،با بهره جویی از مجموعه ای از واژه های راهنما(بیشتر از،کمتر از وواژه های دیگر)اثر تغیرات گوناگون در هرفرایند بررسی می شود.به این ترتیب،می توان پیش از رخداد حادثه،هریک از خطرهای احتمالی فرایند و اثر آن را تشخیص داد.
Risk Based Inspection (RBI)بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI کاربرد قابل توجهی در صنایع نفت و گاز دارد. RBI ، احتمال وقوع خرابی و عواقب ناشی از آن را بویژه در لوله های کاری بررسی میکند. RBI روشی است که به یک مجموعه کمک میکند تکنیک هایی مقرون به صرفه را انتخاب کرده و یک برنامه نگهداری و بازرسی مناسب با هدف بهینه سازی هزینه، تغییر از برنامه نگهداری انفعالی به واقعی، ایجاد یک سیستم قابل ارزیابی و خلق ابزار مدیریت ریسک انتخاب شود.

Root Cause Analyze (RCA)آنالیز ریشه خرابیها روشی است که در آن مشکل یا عدم انطباق به منظور یافتن ریشه خرابی استفاده میشود. با استفاده ازARC خرابی را از ریشه حذف یا تصحیح کرده و از بروز مجدد آن جلوگیری کرد.